Менежер

– ЕБС

Газрын гэрчилгээний бүртгэл


Газрын гэрчилгээ бүртгэлийн гарын авлага

Газар эзэмших, ашиглалтын бүртгэл хөтлөх ерөнхий үйл ажиллагааг дараах зурагт үзүүллээ.

Газрын бүртгэл хийх, газрын гэрчилгээний мэдээлэл оруулахдаа дараах дарааллыг баримтална. Үүнд:

  1. Газар эзэмшил, ашиглалттай холбоотой бүртгэлийг Статистикийн удирдлага цэсний Газрын гэрчилгээний бүртгэл гэсэн модульд бүртгэл хөтлөнө.
  2. Газрын нэрийг бүртгэнэ.
  3. Газрын гэрчилгээний дэлгэрэнгүй бүртгэлийг оруулж хадгалах үйлдэл хийнэ.