Менежер

– ЕБС

Төслийн санал


ТӨСЛИЙН САНАЛ гарын авлага.

  • Энэхүү модуль нь ЕБС-ийн бага сургууль, цогцолбор сургуулиуд Төслийн санал илгээх боломжтой тул бусад сургуулиудад тухайн модуль харагдахгүй.

СХТ-д төслийн санал илгээх, үнэлэх процессыг дараах зурагт үзүүллээ.

Төслийн саналын мэдээллийг оруулахдаа дараах дарааллыг баримтална. Үүнд:

  1. Төслийн санал боловсруулан илгээхийн тулд СТАТИСТИКИЙН УДИРДЛАГА цэсний ТӨСЛИЙН САНАЛ гэсэн модульруу орно.

 2. Гарч ирсэн цонхноос ӨӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭ хэсгийг сонгон үнэлгээ оруулах товч дээр дарна.

3. Асуулгын дагуу асуумжийг үнэн зөв бөглөн хадгалах  товчийг дарна.

4. Өөрийн үнэлгээ амжилттай хадгалагдсанаар дараах утга, үнэлгээ харагдана.

5. ТӨСЛИЙН ЖАГСААЛТ хэсгийг сонгон төслийн санал нэмэх товч дээр дарна.

6. Төслийн нэр