Менежер

– ЕБС

БДБ-16 Сургуулийн тайлан


Захиргааны мэдээлэл, Маягт БДБ-16.

БДБ-16 маягтаар тухайн сургуульд суралцаж байгаа хүүхдүүдийн сургалтын хэлбэр, хамран сургах тойргийн судалгаа, болон сургуулийн хэв шинж, ангилал, сургалтын төлбөр, хаягийн бүртгэл зэрэг мэдээлэл харагдана. 

Тухайн бүртгэлийг шалгахдаа дараах байдлаар харна. Үүнд:

1. Маягтаар

БДБ -16 тайланг excel хэлбэрээр татан авч хянах боломжтой

2. Бүртгэлээр

Статистикийн удирдлага -ийн статистикийн хяналт хэсэгт орно.

Хяналтын хэсэгт хичээлийн жил болон тайлант үеийг сонгоно. 

Нэгтгэл цонхноос Байгууллага болон Суралцагч гэсэн утгыг дуудна. Ингэснээрээ танай сургуулийн хэв шинж болон суралцагчийн сургалтын хэлбэрийн мэдээлэл нэгдсэн байдлаар харагдана.

Байгууллага:

Суралцагч: