Менежер

– ЕБС

БДБ-1 Суралцагч, Бүлэг


Албан ёсны мэдээлэл, Маягт БДБ-1–д өдрийн сургалтаар  бага, суурь, бүрэн дунд  боловсролыг олгож буй байдлыг анги, нас хүйсээр, тухайн суралцагчийн амьдралын байдал, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн мэдээллийг тусгана.

Боловсролын удирдлага хэсгийн Анги бүлэг, Суралцагч модульд бүртгэл хийгсээр гарна.

БДБ тайлангийн нэр

Тайлбар

1

 

БДБ-1


ЕБС-д өдрөөр суралцагчдын тайлан (анги, бүлэг, нас, хүйс)

Өдрөөр суралцагчийн анги,бүлэг, нас, хүйс, малчдын хүүхэд, гадаадын иргэн харьяат, бүтэн өнчин, асрамжлах хүнгүй, хөгжлийн бэрхшээлтэй гэх мэт бүртгэл харагдана.

2

 

БДБ-1А


ЕБС-д бүлгийн тайлан (сургууль, бүлэг, боловсролын түвшин)

Сургуулийн ангилал, анги, бүлгийн тоо, суралцагчдын тоо нь хичээллэх ээлж тус бүрээр харагдана.

3

 

БДБ-1Б


ЕБС-д өдрөөр суралцагчдын тайлан (сургууль, нас, хүйс)

Өдрөөр суралцагчид нь насаар, малчдын хүүхэд, гадаадын харьяат, асрамжлах хүнгүй, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн тоо харагдана.

4

 

БДБ-1В


ЕБС-д өдрөөр суралцагчдын тайлан (сургууль, анги, хүйс)

 

Өдрөөр суралцагчид анги, хүйсээр харагдана.

5

 

БДБ-1Д


ЕБС-д суралцаж байгаа бүтэн өнчин хүүхдийн тайлан (сургууль)

Бүтэн өнчин хүүхдийн суралцах хэлбэр, нас, амьдарч буй газар, асран хамгаалагч, хөгжлийн бэрхшээлтэй эсэх бүртгэл харагдана.

БДБ 1 маягтын үзүүлэлтийг системээс гаргах зааварчилгаа

1. Өдрийн сургалтад хамдагдаж байгаа хүүхэд болон бүлгийг тоолохдоо:

Боловсролын удирдлага системийн Анги бүлэг үйл ажиллагааны бүлгийн ангилал нь үндсэн бүлэг гэсэн сонголттой, хичээллэх ээлжийн сонголт хийсэн, Суралцагч үйл ажиллагааны сургалтын ээлж талбар нь өдөр гэж сонгогдсон суралцагчид

2. Малчдын хүүхэд гэдэгт

Боловсролын удирдлагын системийн "Суралцагч" үйл ажиллагааны Суралцагчийн хувийн мэдээлэл -ийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Өрхийн мэдээлэл"-ийн "Эцэг эх аль нэг нь малчин эсэх" талбарт Тийм (чеклэсэн) гэж сонгосон суралцагчийг тоолно.

3. Гадаадын харьяат гэдэгт

Боловсролын удирдлагын системийн "Суралцагч" үйл ажиллагааны Суралцагчийн хувийн мэдээлэл -ийн Холбоо барих хэсгийн харьяалал хаягт монгол улсаас өөр гадаад улс гэдэг сонголттой суралцагчийг тоолно. 

4. Бүтэн өнчин гэдэгт

Боловсролын удирдлага системийн "Суралцагч" үйл ажиллагааны Суралцагчийн хувийн мэдээллийн Үндсэн мэдээлэл хэсгийн "Өнчний төрөл" талбарт "Бүтэн өнчин" гэж сонгосон суралцагчийг тоолно.

5. Асрамжлах хүнгүй гэдэгт 

Боловсролын удирдлага системийн "Суралцагч" үйл ажиллагааны Суралцагчийн хувийн мэдээллийн Үндсэн мэдээлэл хэсгийн "Асран хамгаалагч" талбарт "Асрамжлах хүнгүй" гэж сонгосон суралцагчийг тоолно.

6. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд - Төрөл:

-Төрөлхийн

Боловсролын удирдлага системийн "Суралцагч" үйл ажиллагааны "Суралцагчийн хувийн мэдээллийн" Эрүүл мэнд" хэсгийн  "Хөгжлийн бэрхшээлтэй" талбарт "Үгүй" гэснээс бусдыг сонгосон, төрөл талбарт Төрөлхийн, үндсэн шалтгаан Төрөлхийн гэж сонгогдсон суралцагчийг тоолно.

-Олдмол

Боловсролын удирдлагын системийн "Суралцагч" үйл ажиллагааны "Суралцагчийн хувийн мэдээллийн" Эрүүл мэнд" хэсгийн  "Хөгжлийн бэрхшээлтэй" талбарт "Үгүй" гэснээс бусдыг сонгосон, төрөл талбарт Олдмол, үндсэн шалтгаан Өвчин, Осол, Төрөлхийн сонголтын аль нэг нь сонгогдсон суралцагчийг тоолно.

БДБ 1Д маягтын үзүүлэлтийг системээс гаргах зааварчилгаа

ЕБС-д суралцаж байгаа бүтэн өнчин хүүхдийг тоолохдоо:

1. Сургалтын хэлбэрийн төрөл:

- Өдөр - Боловсролын удирдлага системийн "Суралцагч" үйл ажиллагааны Суралцагчийн хувийн мэдээллийн Үндсэн мэдээлэл хэсгийн "Өнчний төрөл" талбарт - "Бүтэн өнчин" гэж сонгосон, мөн Суралцагч үйл ажиллагааны сургалтын ээлж талбарт өдөр гэсэн сонголттой суралцагчийг тоолно.

- Орой -Боловсролын удирдлага системийн "Суралцагч" үйл ажиллагааны Суралцагчийн хувийн мэдээллийн Үндсэн мэдээлэл хэсгийн "Өнчний төрөл" талбарт "Бүтэн өнчин" гэж сонгосон, Хэрэгжүүлдэг сургалтын хөтөлбөр нь /Ж: Суурь боловсролын сургалтын хөтөлбөр -орой/ гэсэн сонголттой мөн Суралцагч үйл ажиллагааны сургалтын ээлж талбарт орой гэсэн сонголттой суралцагчийг тоолно.

- Эчнээ - Боловсролын удирдлага системийн "Суралцагч" үйл ажиллагааны Суралцагчийн хувийн мэдээллийн Үндсэн мэдээлэл хэсгийн "Өнчний төрөл" талбарт "Бүтэн өнчин" гэж сонгосон, Хэрэгжүүлдэг сургалтын хөтөлбөр нь /Ж: Суурь боловсролын сургалтын хөтөлбөр -эчнээ/ гэсэн сонголттой мөн Суралцагч үйл ажиллагааны сургалтын ээлж талбарт эчнээ гэсэн сонголттой суралцагчийг тоолно.

- Дүйцсэн - Боловсролын удирдлага системийн "Суралцагч" үйл ажиллагааны Суралцагчийн хувийн мэдээллийн Үндсэн мэдээлэл хэсгийн "Өнчний төрөл" талбарт "Бүтэн өнчин" гэж сонгосон,Хэрэгжүүлдэг сургалтын хөтөлбөр нь /Ж: Суурь боловсролын сургалтын хөтөлбөр -дүйцсэн/ гэсэн сонголттой мөн Суралцагч үйл ажиллагааны сургалтын ээлж талбарт дүйцсэн гэсэн сонголттой суралцагчийг тоолно.

2. Амьдарч буй сууц:

- Өөрийн гэрт - Боловсролын удирдлага системийн "Суралцагч" үйл ажиллагааны "Нэмэлт мэдээлэл" хэсгийн "Амьдрах орчин" хэсэгт "Амьдарч буй газар" талбарт "өөрийн гэрт" гэж сонгосон суралцагчийг тоолно.

- Төрөл садангийндаа - Боловсролын удирдлага системийн "Суралцагч" үйл ажиллагааны "Нэмэлт мэдээлэл" хэсгийн "Амьдрах орчин" хэсэгт "Амьдарч буй газар" талбарт "төрөл садангийндаа" гэж сонгосон суралцагчийг тоолно.

- Дотуур байранд - Боловсролын удирдлага системийн "Суралцагч" үйл ажиллагааны "Нэмэлт мэдээлэл" хэсгийн "Амьдрах орчин" хэсэгт "Амьдарч буй газар" талбарт "дотуур байр" гэж сонгосон суралцагчийг тоолно.

- Асрамжийн газар - Боловсролын удирдлага системийн "Суралцагч" үйл ажиллагааны "Нэмэлт мэдээлэл" хэсгийн "Амьдрах орчин" хэсэгт "Амьдарч буй газар" талбарт "асрамжийн газар" гэж сонгосон суралцагчийг тоолно.

- Бусад - Боловсролын удирдлага системийн "Суралцагч" үйл ажиллагааны "Нэмэлт мэдээлэл" хэсгийн "Амьдрах орчин" хэсэгт "Амьдарч буй газар" талбарт "бусад" гэж сонгосон суралцагчийг тоолно.

Тухайн бүртгэлийг шалгахдаа дараах байдлаар харна. Үүнд:

1. Маягтаар

БДБ-1, БДБ-1А, БДБ-1Б, БДБ-1В маягтын нийт суралцагчдын тоо нь ижил байна.

2. Бүртгэлээр

2. Статистикийн удирдлага -ийн статистикийн хяналт хэсэгт орно.

Хяналтын хэсэгт хичээлийн жил болон тайлант үеийг сонгоно.

Нэгтгэл цонхноос суралцагч гэсэн утгыг дуудна. Ингэснээрээ танай сургуулийн суралцагчид анги, бүлэг тус бүрийн мэдээлэл нь нэгдсэн байдлаар харагдана.

Тайлан болон бүртгэлийг шалгаад буруу эсвэл залруулах шаардлагтай гэж үзвэл дараах холбоосоор орж цахим гарын авлагатай танилцана уу. 

Анги бүлэг үүсгэх, засах, устгах заавар - https://help.esis.edu.mn/cat/528

Суралцагч бүртгэх, суралцагчийн бүлэг солих, суралцагчийн хөтөлбөр солих заавар - https://help.esis.edu.mn/cat/527