Менежер

– ЕБС

БДБ-1 Суралцагч, Бүлэг


Албан ёсны мэдээлэл, Маягт БДБ-1–д өдрийн сургалтаар  бага, суурь, бүрэн дунд  боловсролыг олгож буй байдлыг анги, нас хүйсээр, тухайн суралцагчийн амьдралын байдал, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн мэдээллийг тусгана.

Боловсролын удирдлага хэсгийн Анги бүлэг, Суралцагч модульд бүртгэл хийгсээр гарна.

БДБ тайлангийн нэр

Тайлбар

1

 

БДБ-1


ЕБС-д өдрөөр суралцагчдын тайлан (анги, бүлэг, нас, хүйс)

Өдрөөр суралцагчийн анги,бүлэг, нас, хүйс, малчдын хүүхэд, гадаадын иргэн харьяат, бүтэн өнчин, асрамжлах хүнгүй, хөгжлийн бэрхшээлтэй гэх мэт бүртгэл харагдана.