Менежер

– ЕБС

БДБ-7 Ажилчид


Албан ёсны мэдээлэл, Маягт БДБ-7

БДБ-7 маягтаар тухайн  сургуульд Төрийн албаны ангиллын дагуу ажиллаж байгаа ажиллагчдыг удирдах, үйлчилгээний ажиллагчид гэсэн ангилал буюу албан тушаал тус бүрээр нь гаргана.

БДБ тайлангийн нэр

Тайлбар

1

БДБ-7

ЕБС-ийн ажилчдын тайлан (хүйс)

Хүний нөөцийн удирдлага хэсгийн Ажлын байр, Ажилтны жагсаалт модульд бүртгэл хийгсээр гарна.