Менежер

– ЕБС

Тайлангуудын жагсаалт


БДБ-1 Суралцагч, Бүлэг


БДБ-2 Суралцагч /нас, харьяалал/


БДБ-3 Шилжилт хөдөлгөөн


БДБ-4 Нэгдүгээр ангид шинээр элсэгч


БДБ-5 Гүнзгийрүүлсэн, төрөлжсөн сургалт


БДБ-6 Дотуур байр, суралцагч, ажилчид


БДБ-7 Ажилчид


БДБ-8 Ажилтны шилжилт хөдөлгөөн


БДБ-9 Удирдах, нийгмийн ажилтан


БДБ-10 Багш


БДБ-11 Орой, эчнээ /Бүлэг, суралцагч/


БДБ-12 Дүйцсэн хөтөлбөр /Бүлэг, суралцагч/


БДБ-16 Сургуулийн тайлан


БДБ-19 Шаардлагатай багш


БДБ-ДХ Дүрэмт хувцасны хангалт


БДБ-ДХ-ШХ Дүрэмт хувцас худалдан авах боломжгүй