Менежер

– ЕБС

БДБ-11 Орой, эчнээ /Бүлэг, суралцагч/


ЕБС -ийн ОРОЙ, ЭЧНЭЭГЭЭР ХИЧЭЭЛЛЭЖ БУЙ БҮЛГИЙН ТОО, СУРАЛЦАГЧДЫН ТАЙЛАН

Боловсролын удирдлага модулийн "Суралцагч" -ийн бүртгэлээс хамаарч БДБ-11, БДБ-11А, БДБ-11Б тайлангууд боловсруулагдана.

БДБ тайлангийн нэр

 Тайлбар

1

БДБ-11

ЕБС-ийн орой, эчнээгээр хичээллэж буй бүлгийн тоо, суралцагчдын тайлан (нас, хүйс, анги)

Орой, эчнээ хөтөлбөрөөр хичээллэж байгаа суралцагчдын бүртгэлээс шууд боловсруулагдана. /Бүлэг, Суралцагчдын тоо, Нас, Өнчин эсэх, Хөгжлийн бэрхшээл/

2 БДБ-11А ЕБС-ийн эчнээгээр хичээллэж буй бүлгийн тоо, суралцагчдын тайлан (нас, хүйс, анги) ЕБС-ийн эчнээ хөтөлбөрөөр хичээллэж байгаа суралцагчдын бүртгэлээс шууд боловсруулагдана. /Бүлэг, Суралцагчдын тоо, Нас, Өнчин эсэх, Хөгжлийн бэрхшээл/
3 БДБ-11Б ЕБС-ийн оройгоор хичээллэж буй бүлгийн тоо, суралцагчдын тайлан (нас, хүйс, анги) ЕБС-ийн орой хөтөлбөрөөр хичээллэж байгаа суралцагчдын бүртгэлээс шууд боловсруулагдана. /Бүлэг, Суралцагчдын тоо, Нас, Өнчин эсэх, Хөгжлийн бэрхшээл/