Менежер

– ЕБС

БДБ-5 Гүнзгийрүүлсэн, төрөлжсөн сургалт


ЕБС -ийн гүнзгийрүүлсэн болон мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалтын бүлэг, хамрагдагчдын тайлан

Статистикийн удирдлага модулийн “Байгууллагын асуулга”"Гүнзгийрүүлсэн сургалт" , "Төрөлжсөн сургалт" хэсгүүдийг бөглөж, хадгалсан мэдээллээс БДБ-5, БДБ-5А тайланг боловсруулж гаргана.

БДБ тайлангийн нэр

 Тайлбар

1

БДБ-5

ЕБС-д гүнзгийрүүлсэн болон төрөлжсөн сургалтын бүлэг, хамрагдагчдын тайлан (анги, чиглэл)

Байгууллагын асуулгын Гүнзгийрүүлсэн сургалт, Төрөлжсөн сургалт хэсгүүдийг бөглөснөөр гарна.

 

2 БДБ-5А ЕБС-д гүнзгийрүүлсэн болон төрөлжсөн сургалтын бүлэг, хамрагдагчдын тайлан (сургууль, чиглэл)  Байгууллагын асуулгын Гүнзгийрүүлсэн сургалт, Төрөлжсөн сургалт хэсгүүдийг бөглөснөөр гарна.