Менежер

– ЕБС

БДБ-12 Дүйцсэн хөтөлбөр /Бүлэг, суралцагч/


Захиргааны  мэдээлэл, Маягт БДБ-12

Дүйцсэн хөтөлбөрөөр хичээллэж буй бүлгийн тоо, суралцагчдын тоо, нас хүйс гэх мэт мэдээллийг харуулна.

БДБ тайлангийн нэр

Тайлбар

 

1

 

БДБ-12

Дүйцсэн хөтөлбөрөөр хичээллэж буй бүлгийн тоо, суралцагчдын тайлан (нас, хүйс)

Дүйцсэн хөтөлбөрөөр хичээллэж буй суралцагчдыг нас, хүйс, малчдын хүүхэд, бүтэн өнчин, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн тоо зэрэг мэдээлэл харагдана.

2


БДБ-12А

Дүйцсэн хөтөлбөрөөр хичээллэж буй бүлгийн тоо, суралцагчдын тайлан (сургууль, нас, хүйс)

Дүйцсэн хөтөлбөрөөр хичээллэж буй бүлгийн тоо болон суралцагчдын тоог харуулна.