Менежер

– ЕБС

БДБ-9 Удирдах, нийгмийн ажилтан


Захиргааны мэдээлэл, Маягт БДБ-9

Маягт БДБ-9 нь захирал, сургалтын менежер, нийгмийн ажилтан нарын мэргэжил, боловсролын түвшин, ажилласан хугацаа, мэргэжлийн зэрэг, насны талаарх мэдээллийг гаргана.

БДБ тайлангийн нэр

Тайлбар

1

БДБ-9

ЕБС-ийн удирдах ажилтан, нийгмийн ажилтны тайлан (мэргэжлийн чиглэл, хүйс)

ЕБС-ийн удирдах албан тушаалтны мэргэжлийн чиглэлийн харуулна.

2


БДБ-9.1


ЕБС-ийн удирдах ажилтан, нийгмийн ажилтны тайлан (нас, хүйс, боловсролын түвшин, мэргэжлийн зэрэг)

 

Удирдах албан тушаалтнуудын дэлгэрэнгүй бүртгэл болон нас, хүйс, боловсролын түвшин, мэргэжлийн зэрэг, ажилласан жил зэрэг мэдээллүүлийн харуулна.