Менежер

– ЕБС

Тайлангуудын жагсаалт


Бага дунд боловсрол

Бага, дунд боловсрол (БДБ)-ын статистикийн мэдэ‎эллийг албан ёсны 7, захиргааны 59, нийт 66 маягтаар гаргадаг.

Эдгээр статистик тайлан нь тухайн хичээлийн жилд суралцагч, ажиллагчдын болон сургалтын орчин, зардлын гүйцэтгэлийн тухай мэдээллийг гарган,

Боловсрол, соёл урлагийн газарт хүргүүлэхэд ерөнхий боловсролын сургуулийн гүйцэтгэх үйл ажиллагааны хугацааг дор дурдсанаар тогтоосон болно.

Статистикийн мэдээллийн ангилал, нэр

ЕБС-иас БСУГ-т мэдээлэл ирүүлэх эцсийн хугацаа

БДБ - 1

ЕБС-т өдрөөр суралцагчдын тайлан /анги, бүлэг, нас, хүйс /

9 сарын 15

БДБ - 1Д

ЕБС-т суралцаж байгаа бүтэн өнчийн хүүхдийн тайлан /өмчийн хэлбэр, сургалтын хэлбэр, нас/

БДБ -2

ЕБС-т өдрөөр суралцагчдын тайлан /үндсэн захиргаа харъяалал, нас, хүйс /

БДБ -3

ЕБС-т суралцагчдын шилжих хөдөлгөөний тайлан /өмчийн хэлбэр, анги, хүйс/

БДБ -4

ЕБС-ийн нэгдүгээр ангид шинээр элсэгчдийн тайлан /өмчийн хэлбэр, нас, хүйс/

БДБ -5

ЕБС-ийн гүнзгийрүүлсэн болон мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалтын бүлэг, хамрагдагчдын тайлан / анги, хичээл, мэргэжлийн чиглэл/

БДБ -6

ЕБС-ийн дотуур байр, амьдарч буй суралцагчид, ажиллагчдын тайлан /анги, хүйс/

БДБ -7

ЕБС-ийн дотуур байр, амьдарч буй суралцагчид, ажиллагчдын тайлан /анги, хүйс/

БДБ -7Б

АББ-ын гэгээрлийн төвд ажиллагчдын тайлан /нас, хүйс, боловсролын түвшин, мэргэжлийн зэрэг/

БДБ -8

ЕБС-ийн удирдах ажилтан, нийгмийн ажилтан, үндсэн багшийн шилжих хөдөлгөөний тайлан /хүйс/

БДБ -9

ЕБС-ийн удирдах ажилтан, нийгмийн ажилтны тайлан /мэргэжлийн чиглэл, хүйс /

БДБ -9Б

ЕБС-ийн удирдах ажилтан, нийгмийн ажилтны тайлан /нас, хүйс, боловсролын түвшин, мэргэшлийн чиглэл/

БДБ -10

ЕБС-ийн багш нарын тайлан /нас, хүйс, боловсролын түвшин, мэргэжлийн зэрэг/

БДБ -11

ЕБС-ийн орой, эчнээгээр хичээллэж буй бүлгийн тоо, суралцагчдын тайлан /нас, хүйс, анги/

БДБ -11Б

ЕБС-ийн оройгоор хичээллэж буй бүлгийн тоо, суралцагчдын тайлан /нас, хүйс, анги/

БДБ -11Г

ЕБС-ийн эчнээгээр хичээллэж буй бүлгийн тоо, суралцагчдын тайлан /нас, хүйс, анги/

БДБ -12

Дүйцсэн хөтөлбөрөөр хичээллэж буй бүлгийн тоо, суралцагчдын тайлан /нас, хүйс/

БДБ -14

ЕБС-ийн сурах бичгийн хангалтын тайлан /ангиар/

10 сарын 15

БДБ -15

ЕБС-ийн гадна байгаа 6-14 насны хүүхдийн тайлан /нас, хүйс, шалтгаан/

БДБ -16

ЕБС-ийн тайлан / өмчийн хэлбэр, хэв шинж, сургалтын хэлбэр /

9 сарын 15

БДБ -17

ЕБС-ийн сургалтын орчны тайлан /өмчийн хэлбэр/

2 сарын 1

БДБ -18

ЕБС-ийн сургалтын орчны тайлан /өмчийн хэлбэр/

1 сарын 20

БДБ -19

ЕБС-д шаардлагатай багшийн тайлан /өмчийн хэлбэр, мэргэжлийн чиглэл/

9 сарын 15,    

6  сарын 15

БДБ -20

ЕБС-ийг төгсөгчдийн тайлан /сургалтын хэлбэр, хүйс/

6 сарын 15

БДБ -20Б

Дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтыг төгсөгчдийн тайлан /нас, хүйс/

БДБ -21

Суралцагчдын сурлагын амжилтын үнэлгээний тайлан /өдөр, орой, эчнээ, дүйцсэн хэлбэрээр тус тусад нь гаргана /