Менежер

– ЕБС

БДБ-3 Шилжилт хөдөлгөөн


Уг тайлан нь тухайн сургуулийн суралцагчдын шилжилт хөдөлгөөн болох тайлант хугацаанд нэмэгдсэн, хасагдсан суралцагчдын тоог шууд боловсруулагдан харуулна.

Тухайн бүртгэлийг шалгахдаа дараах байдлаар харна. Үүнд:

1.Маягтаар

1. Энэхүү маягтын 01 дүгээр мөрөнд байгаа тайлангийн хугацааны эхэнд  байсан хүүхдийн тоо нь өнгөрсөн хичээлийн жилд өгсөн БДБ-1 маягтын 05-р баганад бичигдсэн хүүхдийн тоотой ижил байна.

2. Энэхүү маягтын 57-р мөрөнд байгаа "Тайлан гаргах үед байгаа" хүүхдийн тоо нь БДБ-1 тайлангийн 01 -р мөрний 05 -р баганад байрлах нийт суралцагчдын тоотой ижил байна.