Мэргэжилтэн (Яам)

– Дээд боловсрол

26. Хэрэглэгчийн тохиргоо


Нууц үг солих үйлдлийг дараах дарааллаар хийнэ. Үүнд:

  1. Тохиргоо ерөнхий цэсийг сонгоно.
  2. Тохиргоо дэд хэсгээс хэрэглэгчийн тохиргоог сонгоно.
  3. Нууц үг солих цонхны мэдээллийг оруулаад нууц үг солих товч дарна.

Нууц үг солих үйлдлийн дэлгэрэнгүй тайлбар:

  1. Тохиргоо ерөнхий цэсийг сонгоно.

  1. Тохиргоо дэд хэсгээс хэрэглэгчийн тохиргоог сонгоно.

  1. Нууц үг солих цонхны мэдээллийг оруулаад нууц үг солих товч дарна.