Мэргэжилтэн (Яам)

– Дээд боловсрол

11.0. Ойлголт


11.1. Захиалга


11.2. Дипломын дугаар