Мэргэжилтэн (Яам)

– Дээд боловсрол

11.2.1. Дипломын дугаар хуваарилах


11.2.2. Дугаар үүсгэх


11.2.3. Дугаар буцаан татах


11.2.4. Дугаар устгах