Мэргэжилтэн (Яам)

– Дээд боловсрол

10. Дүн үнэлгээ нэгтгэл


         Дүн, үнэлгээ нь модуль нь суралцагчийн судалсан агуулгын эцсийн дүнг бүртгэх, дүнгийн олон жилийн датаг бий болгох ингэснээр улсын хэмжээний дүнгийн анализ хийх, цаашид татан буугдсан сургууль төгсөгчдын дүнгийн хуулгын тодорхойлолт гаргах, боловсролын баримт бичгийн хавсралтын мэдээлэл бүртгэх зэрэг олон зорилготой юм. Мөн уг сан бий болсноор улирал бүрийн голч дүнг зээл олгох шийдвэрт ашиглах, улирлын болон суралцсан хугацааны голч дүнгийн анализ хийх боломж бүрдэнэ.

Дүнгийн мэдээлэл

No.

Талбар

Тайлбар

Жишээ

   

Энэ хэсэгт суралцагчийн хайлтын үр дүнд олдсон жагсаалт харагдана. Суралцагч тус бүрийн дараах мэдээллүүдийг бүртгэнэ.

 

1.

Суралцагч

Хайлтын үр дүнд илэрсэн суралцагчийн эцэг/эхийн нэр, нэр байна.

Батбаатар Болд

2.

Судалсан эсэх

Суралцагч энэ хичээлийн судалсан эсэхийг чеклэнэ. Чэклэх үед тухайн суралцагчийн дүн бүртгэх талбар идэвхжинэ.

Тийм

3.

Дүн

Хичээлийн дүнг оруулна.

95А

4.

Багц цаг

Хичээлийн багц цагийг оруулна.

2кр

5.

Төлөв

Хичээлийн дүнгийн төлвийг сонгоно.

Дүгнэгдсэн

6.

Тэнцсэн эсэх

Хичээлийн дүн хангалттай эсэхийг сонгоно.

Тийм

7.

Дүнгийн огноо

Дүнгийн оноо нь оруулсан дүнгийн дагуу автоматаар бөглөгдөнө.

4

8.

Дүнгийн төрөл

Дүнгийн схемийн дагуу дүнгийн төрөл автоматаар бөглөгдөнө.

А үнэлгээ