Мэргэжилтэн (Яам)

– Дээд боловсрол

4. Сургалтын орчин нэгтгэл


           Сургалтын үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай хичээлийн байр, анги танхим, лаборатори, хичээлд ашиглагдах сургалтын хэрэглэгдэхүүн, сургалтын техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж болон номын сан, дотуур байр гэсэн бүх ойлголтыг сургалтын орчинд багтааж ойлгож болно. ДБУМС-ийн сургалтын орчин модуль нь хянах самбар, барилга, анги танхим, дотуур байр(суралцагч, ажилтан) жагсаалт, тайлан гэсэн үндсэн 5 хэсгээс тогтоно.