Мэргэжилтэн (Яам)

– Дээд боловсрол

1.0. Ойлголт


1.1. Сургалтын байгууллага бүртгэх


1.2. Сургалтын байгууллагын нэр солих


1.3. Сургалтын байгууллагын ангилал өөрчлөх


1.4. Сургалтын байгууллагын өмчийн хэлбэр өөрчлөх


1.5. Сургалтын байгууллага татан буулгах