Мэргэжилтэн (Яам)

– Дээд боловсрол

1.2. Сургалтын байгууллагын нэр солих


          Сургалтын байгууллага хуулийн хүрээнд нэр өөрчлөх үйл явц дууссаны дараа энэ үйлдлийг систем дээр хийнэ. Нэр өөрчлөх үйлдлийг хийснээр нэр өөрчилсөн огноогоор нэрний өөрчлөлтийн түүх үүснэ. Төгсөгч, статистик тайлан мэдээнд нэрний өөрчлөлтийн дагуу тусгагдана.

Сургалтын байгууллагын нэр өөрчлөх үйлдэл хийхээс өмнө ДАРААХ НӨХЦӨЛ биелсэн байх шаардлагатай. Үүнд:

  • Шинэ нэр өмнөх нэртэй давхцахгүй байх

Сургалтын байгууллагын нэр өөрчлөх үйлдлийг дараах дарааллаар хийнэ. Үүнд:

  1. Байгууллага нэгтгэл ерөнхий цэсийг сонгоно.
  2. Байгууллага нэгтгэл дэд хэсгээс байгууллагыг сонгоно.
  3. Нэр өөрчлөх сургалтын байгууллагын нэрийн урд байрлах меню дээр дарж нэр өөрчлөх сонголтыг хийнэ.
  4. Нэр өөрчлөх цонхны мэдээллийг оруулаад хадгалах товч дарна.

Сургалтын байгууллагын нэр өөрчлөх үйлдлийн дэлгэрэнгүй тайлбар:

  1. Байгууллага нэгтгэл ерөнхий цэсийг сонгоно.

  1. Байгууллага нэгтгэл дэд хэсгээс байгууллагыг сонгоно.

  1. Нэр өөрчлөх сургалтын байгууллагын нэрийн урд байрлах меню дээр дарж нэр өөрчлөх сонголтыг хийнэ.

  1. Нэр өөрчлөх цонхны мэдээллийг оруулаад хадгалах товч дарна.