Мэргэжилтэн (Яам)

– Дээд боловсрол

1.0. Ойлголт


          БШУЯ дээд боловсролын сургалтын байгууллагын мэдээллийг систем дээр үүсгэх, засах, устгах, өөрчлөх, татан буугдах үйл ажиллагааг удирдах, нийт улсын хэмжээнд үүссэн байгууллага, салбар/бүрэлдэхүүнийг нэгтгэн жагсаалт хэлбэрээр харах ашиглах, хянах самбар, тайлангаар нэгтгэн анализ хийх үйл ажиллагааг удирдана. ДБСБ нь байгууллагын мэдээллийг харах, холбоо барих, хаяг байршлын мэдээллийг бүртгэх, удирдах, сургалтын нэгжийг бүртгэх, удирдах үйл ажиллагааг зохион байгуулна.

Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын мэдээллийн шаардлага

Бүлэг

Талбар

Жишээ/Ангилал

1. Ерөнхий мэдээлэл

1

Үндсэн мэдээлэл

Албан ёсны нэр

 

2

Товчилсон нэр

 

3

Англи нэр

 

4

Англи товчилсон нэр

 

5

Регистрийн дугаар

 

6

Өмчийн хэлбэр

Төрийн өмчийн
Төрийн өмчийн, гадаадтай хамтарсан
Төрийн өмчийн оролцоотой
Төрийн өмчийн хамтарсан
Хувийн Монгол улсын иргэний
Хувийн өмчийн, гадаадтай хамтарсан

Хувийн, хамтарсан
Хувийн, гадаад улсын
Орон нутгийн өмчийн
Орон нутгийн өмчийн оролцоотой
Орон нутгийн өмчийн гадаадтай хамтарсан
Орон нутгийн өмчийн хамтарсан

7

Ангилал

Их сургууль, Дээд сургууль, Коллеж,
Технологийн коллеж

8

Хэв шинж

Эрдэм шинжилгээ - Сургалт - Үйлдвэрлэлийн
Эрдэм шинжилгээ - Сургалтын
Сургалт - Эрдэм шинжилгээний
Консерватори
Сургалтын
Сургалт - үйлдвэрлэлийн

9

Хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийн төрөл

Диплом, Бакалавр, Магистр, Доктор

10

Хэрэгжүүлэх сургалтын хэлбэр

Өдөр, орой, эчнээ, гараг, экстернат

11

Харьяа байгууллага эсэх

 

12

Дээд байгууллага

 

13

Гадаадын сургуулийн салбар эсэх

 

14

Гадаадын сургуулийн нэр

 

15

Захирлын овог, нэр

 

16

Утасны дугаар

 

17

И-мэйл хаяг

 

18

Хаягийн мэдээлэл

Улс

 

19

Аймаг/хот

 

20

Сум/Дүүрэг

 

21

Талбай

 

22

Гудамж

 

23

Байр

 

24

Тоот

 

25

Тайлбар

 

26

Холбоо барих

Вэб хаяг

 

27

И-мэйл хаяг

 

28

Утас

 

29

Факс

 

30

Баримт бичгийн мэдээлэл

Сургуулийн дүрэм

 

31

Сургуулийн дотоод журам

 

32

Сургуулийн хөдөлмөрийн гэрээ

 

33

Ойрын, дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө, үр дүн гүйцэтгэл

 

34

Багшийн ёс зүйн дүрэм

 

35

Оюутан бүртэй сургах тухай гэрээ

 

36

Оюутны ёс зүйн дүрэм

 

37

Санхүүгийн үйл ажиллагаанд 2 жил тутам аудит хийлгэсэн

 

38

Сургуулийн төсвийн эх үүсвэр

 

39

Сургууль хөгжүүлэх сангийн дүрэм

 

40

Диплом олгох журам, дипломын загвар

 

41

Коллежид сургалт-арга зүйн зөвлөл

 

42

Зөвлөлийн дүрэм

 

43

Номын сангийн дүрэм

 

44

Оюутны байрны дүрэм

 

45

Элсэлтийн журам

 

46

Багшийн ажлын ачааллыг тооцох журам

 

47

Оюутныг үнэлэх журам

 

48

Дадлагын хөтөлбөр, дүрэм

 

49

Ажлын байрны тодорхойлолт

 

50

Бусад дотуур байраар хангасан гэрээ

 

51

Сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт, тэтгэлэг, тусламж үзүүлэх талаар журам

 

52

Биеийн танхимын гэрээ байгуулсан эсэх

 

53

Эрдэм шинжилгээний ажлыг дэмжих сангийн журам

 

54

Кредит дүйцүүлэн тооцох дүрэм

 

2. Хуулийн этгээдийн мэдээлэл

70

Хуулийн этгээдийн мэдээлэл

Хуулийн этгээдийн нэр

Мистер

71

Хариуцлагын хэлбэр

Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Хувьцаат компани

72

Хуулийн этгээдийн төрөл

Ашгийн төлөө, Ашгийн төлөө бус

73

Улсын бүртгэлийн дугаар

9011029061

74

Регистрийн дугаар

5066352

75

Бүртгэсэн огноо

2006.06.06

76

Дуусах огноо

 

77

Үндсэн эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл

Аялал жуулчлал

78

Туслах эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл

Хэлний сургалт

3. Магадлан итгэмжлэлийн мэдээлэл

78

Магадлан итгэмжлэлийн мэдээлэл

Магадлан итгэмжлэгдсэн эсэх

Тийм, үгүй

79

Магадлан итгэмжилсэн байгууллага

БМИҮЗ

80

Байгууллагын төрөл

Дотоодын байгууллага
Гадаадын байгууллага

81

Хэд дэх удаагийн магадлан итгэмжлэл

 

82

Магадлан итгэмжлэлийн төлөв

 

83

Хүчинтэй хугацаа

 

84

Магадлан итгэмжлэлийн гэрчилгээний дугаар

 

85

Магадлан итгэмжлэлийн гэрчилгээ хавсаргах

 

86

Их, дээд сургуулийн консорциумын гишүүн эсэх

 

4. Байгууллагын зорилго, зорилт

87

Зорилго, зорилт

Эрхэм зорилго

 

88

Зорилго

 

89

Зорилт

 

90

Үзэл баримтлал