Мэргэжилтэн (Яам)

– Дээд боловсрол

1.1. Сургалтын байгууллага бүртгэх


          Сургалтын байгууллага бүртгэх үйлдэл нь системд нэвтэрсэн БШУЯ мэргэжилтэн шинээр үүсгэн байгуулагдсан сургалтын байгууллагын бүртгэлийг үүсгэх үйлдэл юм.

Сургалтын байгууллага бүртгэх үйлдэл хийхээс өмнө ДАРААХ НӨХЦӨЛ биелсэн байх шаардлагатай. Үүнд:

  • Албан ёсны нэр, товчилсон нэр, англи нэр, англи товчилсон нэр, код давхцахгүй байх

Сургалтын байгууллага бүртгэх үйлдлийг дараах дарааллаар хийнэ. Үүнд:

  1. Байгууллага нэгтгэл ерөнхий цэсийг сонгоно.
  2. Байгууллага нэгтгэл дэд хэсгээс байгууллагыг сонгоно.
  3. Цонхны баруун дээд хэсэгт байрлах сургалтын байгууллага нэмэх товчийг дарна.
  4. Сургалтын байгууллага нэмэх цонхны мэдээллийг оруулаад хадгалах товч дарна.

Сургалтын байгууллага бүртгэх үйлдлийн дэлгэрэнгүй тайлбар:

  1. Байгууллага нэгтгэл ерөнхий цэсийг сонгоно.

  1. Байгууллага нэгтгэл дэд хэсгээс байгууллагыг сонгоно.

  1. Цонхны баруун дээд хэсэгт байрлах сургалтын байгууллага нэмэх товчийг дарна.

  1. Сургалтын байгууллага нэмэх цонхны мэдээллийг оруулаад хадгалах товч дарна.