Мэргэжилтэн (Яам)

– Дээд боловсрол

20. Эрдэм шинжилгээ нэгтгэл


        ДБУМС-ийн эрдэм шинжилгээ модуль нь ДБСБ-ын эрдэм шинжилгээний бүтээл, судалгааны ажил, эрхлэн гаргадаг эрдэм шинжилгээний сэтгүүл, зохион байгуулсан эрдэм шинжилгээний арга хэмжээ бүрийг бүртгэх, засах, устгах зэрэг эрдэм шинжилгээ, судалгааны процесс, үйл ажиллагааг удирдах, мэдээллийг харах, хянах, тайлагнах зорилготой.

Талбар

Тайлбар

Жишээ

1

Сургалтын байгууллага

Сургалтын байгууллагын нэр

МУИС

2

Салбар, бүрэлдэхүүн

Салбар, бүрэлдэхүүн сургуулийн нэр

ХШУС

3

Сургалтын нэгж

Сургалтын нэгжийн нэр

Бакалаврын сургалтын алба

4

Код

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны код

20200101

5

Нэр

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны нэр

... судалгаа

6

Англи нэр

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны англи нэр

Research

7

Бүтээлийн төрөл

Ном

Сурах бичиг

Гарын авлага

Эмхтгэл

Орчуулгын бүтээл

Боловсруулсан стандарт

Нэг сэдэвт бүтээл

Докторын диссертаци

Магистрын тезис

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Эрдэм шинжилгээний илтгэл

Судалгааны ажил

Судалгааны ажил

8

Бүтээлийн дэд төрөл

Цэвэр суурь судалгаа

Зорилтот суурь судалгаа

Хэрэглээний судалгаа

Туршилт, хөгжлийн ажил

Хэрэглээний судалгаа

9

Шинжлэх ухааны салбар

Математик
Компьютер, мэдээллийн шинжлэх ухаан
Физикийн шинжлэх ухаан
Химийн шинжлэх ухаан
Газар, хүрээлэн буй орчны шинжлэх ухаан
Биологийн шинжлэх ухаан
Бусад байгалийн ухаан
Иргэний инженерчлэл
Цахилгааны инженерчлэл, электроникийн инженерчлэл, мэдээллийн инженерчлэл
Механик инженерчлэл
Химийн инженерчлэл
Материал(түүхий эд) судлал
Анагаах ухааны инженерчлэл
Хүрээлэн буй орчны инженерчлэл
Хүрээлэн буй орчны биотехнологи
Үйлдвэрлэлийн биотехнологи
Нано-технологи
Бусад инженерчлэл, технологи
Анагаах ухааны суурь судалгаа
Эмнэл зүйн анагаах ухаан
Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан
Эрүүл мэндийн биотехнологи
Бусад анагаах ухаан
Газар тариалан, ой загас агнуур
Амьтан, сүү судлал
Мал эмнэлэг судлал
ХАА биотехнологи
Бусад ХАА шинжлэх ухаан
Сэтгэл судлал
Эдийн засаг, Бизнес
Боловсрол судлал
Социологи
Хууль
Улс төр судлал
Нийгэм, эдийн засгийн газар зүй
Хэвлэл мэдээлэл, харилцаа холбоо
Бусад нийгмийн шинжлэх ухаан
Түүх, археологи
Хэл, уран зохиол
Философи, ёс зүй, шашин
Урлаг (Урлаг, Урлагийн түүх, Урлаг судлал, Хөгжим)
Бусад хүмүүнлэгийн ухаан

Математик

10

Бүтээлийн огноо

Эрдэм шинжилгээний бүтээлийг хийж эхэлсэн, дууссан огноо

-Бакалавр, магистр, докторын ажил сонгосон үед дипломын ажлын хамгаалсан огноо оруулна.

 

2019.11.20

11

Хамгаалсан газрын төрөл

Бакалавр, магистр, докторын ажил сонгосон үед дипломын ажил хамгаалсан газрын төрөл сонгоно. (Гадаад, дотоод)

Гадаад

12

Хамгаалсан улс

Бакалавр, магистр, докторын ажил сонгосон үед дипломын ажил хамгаалсан улс сонгоно.

БНСУ

13

Хамгаалсан сургууль

Бакалавр, магистр, докторын ажил сонгосон үед дипломын ажил хамгаалсан сургууль сонгоно.

....

14

Төлөв

Тухайн эрдэм шинжилгээний бүтээл, судалгааны ажлын төлөв сонгоно.

Хүчинтэй

15

Боловсролын зэрэг

Хамгаалсан боловсролын зэрэг

Магистр

16

DOI хаяг

Олон улсын эрдэм шинжилгээний бүтээлийн хаяг

213545313

17

Вэб хаяг

Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн вэб хаяг

www.aaaaa.com

18

Гадаад улстай хамтарсан бүтээл эсэх

Гадаад улстай хамтарсан бүтээл эсэх Тийм/Үгүй сонгоно.

Тийм

19

Хамтарсан улс

Хамтарсан улс сонгоно.

Австрали

20

ISBN код

Ном, сурах бичиг, эмхтгэл, гарын авлагын хувьд ISBN код бичнэ

ISBN124578

21

Цахим бүтээл эсэх

Тийм/үгүй сонгоно.

Тийм

22

Ишлэл татагдсан бүтээл эсэх

Тийм/үгүй сонгоно. Тийм сонгосон үед ишлэл нэмэлт цонх гарч ирэх ба мэдээллийг оруулна.

Тийм

23

Төсөл, хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлсэн эсэх

Тийм/үгүй сонгоно. Тийм сонгосон үед төсөл, хөтөлбөр нэмэлт цонх гарч ирэх ба мэдээллийг оруулна.

Тийм

24

Оюуны өмчийн гэрчилгээ авсан эсэх

Тийм/үгүй сонгоно. Тийм сонгосон үед оюуны өмчийн нэмэлт цонх гарч ирэх ба мэдээллийг оруулна.

Тийм

25

Хайлтын түлхүүр үг

Хайлт хийх түлхүүр үг бичнэ.

Түлхүүр үг

26

Бүтээлийн хураангуй

Бүтээлийн хураангуй, товч танилцуулга бичнэ.

Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн файл хавсаргана.

Хураангуй текст

Хавсаргах файл