Мэргэжилтэн (Яам)

– Дээд боловсрол

17. Ажилтан нэгтгэл


        Боловсролын байгууллага нь ажилтны хүний нөөцийн асуудал, боловсролын үйл ажиллагааг удирдан явуулах гэсэн үндсэн хоёр тус тусдаа үйл ажиллагааг дангаар хөтлөн явуулах шаардлагатай байдаг. Ажилд орохоос эхлээд ажлаас гарах хугацаанд байгууллага, ажилтны хооронд үүсдэг ажлын харилцаа, цалин хөлс, албан тушаал зэргийг бүртгэх, тайлан гаргах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх зорилго бүхий ажилтан модулийг боловсруулсан.