Мэргэжилтэн (Яам)

– Дээд боловсрол

8. Сургалтын агуулга нэгтгэл


        Сургалтын агуулга модуль нь сургалтын төлөвлөгөөний хичээл, дадлага ажил, шалгалт зэрэг агуулгыг бүртгэж удирдана. Ингэснээр сургалтын төлөвлөгөөний бүтэц үүсгэх, агуулгын дүн бүртгэх, дээд боловсролын агуулгад анализ хийх боломж бүрдэнэ.