Мэргэжилтэн (Яам)

– Дээд боловсрол

21.0. Ойлголт


21.1. Гадаад хүн бүртгэх


21.2. Гадаад хүний мэдээлэл засах


21.3. Гадаад хүний мэдээлэл устгах