Мэргэжилтэн (Яам)

– Дээд боловсрол

21.3. Гадаад хүний мэдээлэл устгах


Гадаад хүний мэдээлэл устгах үйлдлийг дараах дарааллаар хийнэ. Үүнд:

  1. Гадаад хүн ерөнхий цэсийг сонгоно.
  2. Гадаад хүн дэд хэсгээс жагсаалтыг сонгоно.
  3. Мэдээлэл засах мөрийн урд байрлах меню дээр дарж устгах сонголтыг сонгоно.
  4. Устгах цонхны мэдээлэлтэй танилцаад устгах товч дарна.

Гадаад хүний мэдээлэл устгах үйлдлийн дэлгэрэнгүй тайлбар:

  1. Гадаад хүн ерөнхий цэсийг сонгоно.

  1. Гадаад хүн дэд хэсгээс жагсаалтыг сонгоно.

  1. Мэдээлэл засах мөрийн урд байрлах меню дээр дарж устгах сонголтыг сонгоно.

  1. Устгах цонхны мэдээлэлтэй танилцаад устгах товч дарна.