Мэргэжилтэн (Яам)

– Дээд боловсрол

21.1. Гадаад хүн бүртгэх


Гадаад хүн бүртгэх үйлдлийг дараах дарааллаар хийнэ. Үүнд:

  1. Гадаад хүн ерөнхий цэсийг сонгоно.
  2. Гадаад хүн дэд хэсгээс жагсаалтыг сонгоно.
  3. Цонхны баруун дээд буланд байрлах гадаад хүн нэмэх товчийг дарна.
  4. Гадаад хүн нэмэх цонхны мэдээллийг оруулаад хадгалах товч дарна.

Гадаад хүн бүртгэх үйлдлийн дэлгэрэнгүй тайлбар:

  1. Гадаад хүн ерөнхий цэсийг сонгоно.

  1. Гадаад хүн дэд хэсгээс жагсаалтыг сонгоно.

  1. Цонхны баруун дээд буланд байрлах гадаад хүн нэмэх товчийг дарна.

  1. Гадаад хүн нэмэх цонхны мэдээллийг оруулаад хадгалах товч дарна.