Мэргэжилтэн (Яам)

– Дээд боловсрол

21.0. Ойлголт


          Гадаад хүн модуль нь Монгол улсын дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцах гадаад иргэний мэдээллийг бүртгэх, засах, устгах, нэгтгэн тайлагнах зэрэг үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулна.