Мэргэжилтэн (Яам)

– Дээд боловсрол

19. Төсөл, хөтөлбөр нэгтгэл


       ДБУМС-ийн төсөл, хөтөлбөр нэгтгэл модуль нь ДБСБ-д хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөр бүрийг бүртгэх, засах, устгах зэрэг процесс, үйл ажиллагааг удирдах, мэдээллийг харах, нэгтгэх, хянах, тайлагнах зорилготой.

Төсөл, хөтөлбөрийн үндсэн мэдээлэл

Талбар

Тайлбар

Жишээ

1

Сургалтын байгууллага

Сургалтын байгууллагын нэр

МУИС

2

Төрөл

Төслийн төрөл сонгоно. Үүнд: Шинжлэх ухаан, технологийн төсөл, Судалгааны төсөл, Оюутан төсөл, Шинэ бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ бий болгох, мэдээллийн системийг шинэчлэх, сайжруулах, Барилга байгууламж зам зэрэг нийтийн барааг бүтээн байгуулах, Өндөр технологийн төсөл багтана.

Судалгааны төсөл

3

Дэд төрөл

Төсөл хөтөлбөрийн дэд төрөл сонгоно. Үүнд: Суурь судалгааны төсөл

Хэрэглээний судалгааны төсөл

Туршилт, хөгжлийн ажил

Хөтөлбөрийн зорилтот төсөл

Захиалгат төсөл

Цөм технологийн төсөл

Инновацийн төсөл

Гадаадтай хамтарсан төсөл

Оюутан төсөл

Суурь судалгааны төсөл

4

Код

Төсөл, хөтөлбөрийн код бичнэ.

PROJ001

5

Нэр

Төсөл, хөтөлбөрийн нэр бичнэ

Бэлчээрийн тандалт судалгаа

6

Эхлэх огноо

Төсөл, хөтөлбөрийн эхлэсэн огноо оруулна.

2018-02-05

7

Дуусах огноо

Төсөл, хөтөлбөрийн дууссан огноо оруулна.

2021-05-02

8

Гүйцэтгэлийн хувь

Төсөл, хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн хувь (0-100%)

75%

9

Төлөв

Төсөл, хөтөлбөрийн төлөв (идэвхтэй, дууссан)

Идэвхтэй

10

Төлөв өөрчлөгдсөн огноо

Төлөв өөрчлөгдсөн огноо оруулна.

-

11

Валют

Санхүүжилтийн валют( ₮, $... )

MNT-₮

12

Нийт төсөв

Төсөл, хөтөлбөрийн төсөвлөсөн нийт төсөв

10,000,000₮

13

Нийт зарцуулалт

Одоогийн байдлаар зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээ

7500000

14

Хариуцагч үндсэн нэгж

Тухайн төсөл, хөтөлбөрийг хариуцсан нэгж (салбар, бүрэлдэхүүн сургууль, алба нэгж...)

Захиргаа аж ахуйн нэгж

15

Үндсэн хариуцагч

Төсөл, хөтөлбөрийг хариуцагч албан тушаалтны нэр

Б. Дорж

16

Тайлбар

Төсөл, хөтөлбөрийн нэмэлт тайлбар