Мэргэжилтэн (Яам)

– Дээд боловсрол

24. Асуулга


        Энэхүү модулийн зорилго нь төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн судалгааг авах, сурдалгааны үр дүнг нэгтгэх, төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх, үр дүнд шинжилгээ хийх, тайлан мэдээллээр хангах боломж бүрдүүлэх зорилготой.