Мэргэжилтэн (Яам)

– Дээд боловсрол

22. Тайлан


         Тайлан модуль нь сургалтын байгууллагын үйл ажиллагаа, хөрөнгө, суралцагч, хүний нөөц зэрэг бүх төрлийн мэдээлэл дээр дэлгэрэнгүй комплекс анализ хийх боломжийг олгох ба цаг хугацааны давтамжтай мэдээлэл хадгалах дата агуулахтай холбогдож ажиллана.