Мэргэжилтэн (Яам)

– Дээд боловсрол

25. Эрүүл мэндийн асуулга нэгтгэл


         Цаг үеийн нөхцөл байдалтай холбогдуулан дээд боловсролын сургалтын байгууллагын ажилтан, албан хаагч, суралцагчдаас эрүүл мэндийн асуулга авах үйл ажиллагааны тайлан, мэдээг эрүүл мэндийн асуулга нэгтгэл модулаар удирдаж зохион байгуулна.