Мэргэжилтэн (Яам)

– Дээд боловсрол

15.0. Ойлголт


15.2. Сургууль