Мэргэжилтэн (Яам)

– Дээд боловсрол

15.2.1. Гадаад сургууль бүртгэх


15.2.2. Гадаад сургуулийн мэдээлэл засах


15.2.3. Гадаад сургуулийн мэдээлэл устгах