Цахим гарын авлага

ЕБС-ийн цахим гарын авлага

Мэргэжилтэн (ЕБС)

Боловсрол, Статистик, Асуулга, Хэрэглэгчийн эрх

Сургалтын менежер

Боловсрол, Хүний нөөц, Санхүү, Асуулга, Статистик, Зөвлөмжүүд

Багш

Боловсролын удирдлага, Багшийн цахим журнал , Видео хичээл, Анги удирдсан багшийн цахим журнал, Дэвшилт, Төгсөлт

СӨБ-ын цахим гарын авлага

Мэргэжилтэн (СӨБ)

Боловсрол, Хүний нөөц, Санхүү, Статистик, Асуулга

Арга зүйч

Боловсрол, Санхүү, Хүний нөөц, Асуулга, Статистик, Бусад

Багш

Боловсролын удирдлага