Цахим гарын авлага

ЕБС-ийн цахим гарын авлага

Мэргэжилтэн (ЕБС)

Боловсрол, Статистик, Асуулга, БДБ13 тайлан гаргах зөвлөмж

Сургалтын менежер

Боловсрол, Хүний нөөц, Санхүү, Статистик, Асуулга, БДБ тайлангийн зөвлөмж

Багш

Боловсролын удирдлага

СӨБ-ын цахим гарын авлага

Мэргэжилтэн (СӨБ)

Боловсрол, Хүний нөөц, Санхүү, Статистик, Асуулга

Арга зүйч

Боловсрол, Санхүү, Хүний нөөц, Статистик, Асуулга, СӨБ маягтын зөвлөмж

Багш

Боловсролын удирдлага