Арга зүйч

– СӨБ

1. Үндсэн хөрөнгийн удирдлага


2. Үндсэн хөрөнгө бүртгэх


3. Үндсэн хөрөнгийн мэдээлэл засах


4. Үндсэн хөрөнгийн мэдээлэл устгах


5. Үндсэн хөрөнгө хуваарилах


6. Цахим төсвийн төсөл