Арга зүйч

– СӨБ

3. Үндсэн хөрөнгийн мэдээлэл засах


3. Үндсэн хөрөнгийн мэдээлэл засах

Мэдээлэл засах дараалал

1. Хөрөнгийн жагсаалтаас засварлах үндсэн хөрөнгийг сонгон Үйлдэл товч дээр дарна.

2. Хөрөнгө засах сонголтыг хийнэ.

3. Мэдээллүүдийг засварлан хадгалах товч дарна.