Арга зүйч

– СӨБ

4. Үндсэн хөрөнгийн мэдээлэл устгах


4. Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл устгах

Энэ үйлдлийг буруу үүсгэсэн хөрөнгийн мэдээллийг устгахад ашиглана. Хөрөнгийн бүртгэлийн мэдээллийг устгах үйлдлийг хийхэд дараах дарааллыг баримтална. Үүнд:

1. Жагсаалтнаас устгах үндсэн хөрөнгийг сонгон Үйлдэл товч дээр дарна.

2. Хөрөнгө устгах хэсгийг сонгоно.

3. Устгагдсан үндсэн хөрөнгө жагсаалтнаас хасагдана.

Анхаарах нь:

  • Эзэмшигч бүртгэгдсэн үндсэн хөрөнгийг устгах боломжгүй.