Менежер

– ЕБС

6.17. Нийт төсөв


Нийт төсөв: Өмнөх маягтуудад тооцоологдсон бүх тооцооллыг нэгтгэн хувьсах зардлаар бодсон төсөв, орон тоогоор бодсон төсвийн нийт тооцооллыг гаргана.