Менежер

– ЕБС

6.5 Маягтын нэр: Багшийн цалин


5. Маягтын нэр: Багшийн цалин

Багшийн цалингийн төсөв: Өмнөх маягтаас санхүүжих суралцагчийн тоог ашиглах нэг хүүхэд ноогдох хувьсах зардлаар тооцоолон гаргана.

*Үндсэн цалинг тооцоолоод түүнээс нэмэгдэл цалинг тогтмол хувиудаар тооцоолон гаргах ба гараас засах өөрчлөх боломжгүй.

* Нийслэлийн сургуулийн хувьд хоол унааны нэмэгдэл тооцоолох ирэх жилийн нийт багшийн тоог гараас оруулж өгнө.

Багшийн цалин бүртгэх үйлдлийг хийхэд дараах дарааллыг баримтална. Үүнд:

  1. Хэрэглэгчийн эрхээр системд нэвтрэн орно.
  2. Багшийн цалин цэсийг сонгож Харах/ Шинэчлэх товч дарна.
  3. Талбаруудад утга оруулан хадгалах үйлдэл хийнэ.

Багшийн цалин бүртгэх үйлдлийг хийхэд дараах алхамчилсан дарааллыг баримтална.

1. Төсвийн зорилт цэсийг сонгож Харах/ Шинэчлэх үйлдлийг хийж мэдээллийг шинэчилж харуулна.

2. Нийслэлийн сургуулийн хувьд дараах талбарт утга оруулна.

3. Шаардлагатай мэдээллийг бүртгэж хянан үзээд хадгалах үйлдэл хийнэ.

​​​​​​​