Менежер

– ЕБС

6.13 Маягтын нэр: СХҮА бусад Х/Зардал


13. Маягтын нэр: СХҮА бусад Х/Зардал

Энэ хэсэгт тооцоолол байхгүй бүх төсөвлөж байгаа дүнгээ гараас оруулна.

* Орлогын хувьд сонгон, гүнзгий хичээлийн ангитай орлоготой бол энд оруулна.

Орлогогүй бол оруулах шаардлагагүй.

* Орлогын зарцуулалтыг хуваан оруулна.

Нийт орлогын дүнгээс хэтрэхгүй байна.

СХҮА бусад Х/Зардал бүртгэх үйлдлийг хийхэд дараах дарааллыг баримтална. Үүнд:

  1. БСХ бусад Х/Зардал цэсийг сонгоно.
  2. Харах/ Шинэчлэх товч дарна.
  3. Талбар бүрд утга оруулж хадгалах үйлдэл хийнэ.

СХҮА бусад Х/Зардал бүртгэх үйлдлийг хийхэд дараах алхамчилсан дарааллыг баримтална.

1. СХҮА бусад Х/Зардал цэсийг сонгож Харах/ Шинэчлэх товч дарна.

2. Талбар бүрд утга оруулж хадгалах үйлдэл хийнэ.