Менежер

– ЕБС

6.9 Маягтын нэр: Ажилтны төлөв, тэтгэмж


9. Маягтын нэр: Ажилтны төлөв, тэтгэмж

Тухайн байгууллагын бүх ажилчид жагсаалтаар гарах ба ирэх оны төсөв гаргахад цаашид ажиллах төлөвийг сонгож өгнө.

(Ажиллана, Ажиллахгүй, Тэтгэвэрт гарах, Жирэмсэн амаржсан, Хүүхэд асрах)

* "Жирэмсэн амаржсан, Хүүхэд асрах"- төлөв сонгоход НДШ төлөх сарыг сонгож өгнө. 0-12 сар хязгаартай байна.

* Тэтгэмжийг төлөвлөхдөө "+нэмэх" - дарж бусад тэтгэмж авах бүртгэлийг хийнэ.

Ажилтны төлөв, тэтгэмж бүртгэх үйлдлийг хийхэд дараах дарааллыг баримтална. Үүнд:

  1. Ажилтны төлөв, тэтгэмж цэсийг сонгоно.
  2. Ажилтны мэдээлэл татах товч дарна.
  3. Харах/ Шинэчлэх товч дарна.
  1. Ажиллах төлөв талбарт ирэх хичээлийн жилд ажиллах байдлыг сонгоно.
  2. Хэрэв ирэх хичээлийн жилд тэтгэмж авах бол нэмэх товч дарж утга оруулж хадгална.

Ажилтны төлөв, тэтгэмж бүртгэх үйлдлийг хийхэд дараах алхамчилсан дарааллыг баримтална.

1. Ажилтны төлөв, тэтгэмж цэсийг сонгоно.

2. Ажилтны мэдээлэл татах товч дарна.

3. Харах/ Шинэчлэх товч дарна.

4. Ажиллах төлөв талбарт ирэх хичээлийн жилд ажиллах байдлыг сонгоно.

5. Хэрэв ирэх хичээлийн жилд тэтгэмж авах бол нэмэх товч дарж утга оруулж хадгална.