Менежер

– ЕБС

6.7 Маягтын нэр: ЗАА Албаны цалин


7. Маягтын нэр: ЗАА Албаны цалин

2021-2022 хичээлийн жилийн суралцагчийн төсөөллийн тоонд үндэслэн стандарт нормын дагуу шаардлагатай албан тушаалтны орон тоо, цалинг тооцоолон гаргана.

*Үндсэн цалинг тооцоолоод түүнээс нэмэгдэл цалинг тогтмол хувиудаар тооцоолон гаргах ба гараас засах өөрчлөх боломжгүй.

* Нийслэлийн сургуулийн хувьд хоол унааны нэмэгдлийг энд тооцсон нийт орон тоогоор тооцоолно.

ЗАА Албаны цалин харах үйлдлийг хийхэд дараах дарааллыг баримтална. Үүнд:

  1. Хэрэглэгчийн эрхээр системд нэвтрэн орно.
  2. ЗАА Албаны цалин цэсийг сонгож Харах/ Шинэчлэх товч дарна.
  3. Талбаруудад утга оруулан хадгалах үйлдэл хийнэ.

ЗАА Албаны цалин харах үйлдлийг хийхэд дараах алхамчилсан дарааллыг баримтална.

1. ЗАА Албаны цалин цэсийг сонгож Харах/ Шинэчлэх үйлдлийг хийж мэдээллийг шинэчилж харуулна.

2. Хүний нөөцийн удирдлагад бүртгэсэн ажлын байр болон цалингийн тухай мэдээллийг харна.