Менежер

– ЕБС

6.4 Маягтын нэр: Төсвийн зорилт, үр дүн


4. Маягтын нэр: Төсвийн зорилт, үр дүн

Суралцагчийн тооны төсөөлөл болон Санхүүжих суралцагчийн тоог бүртгэсэн бол төсвийн зорилт үр дүнд суралцагчийн тоо байгууллагын тоог системээс автоматаар харуулна.

* Ягаан өнгөтэй нүдэнд гараас тухайн утгыг оруулах ба дараах хязгаарыг анхаарна уу.

(Тэкст оруулах хэсэгт 0-150, Тоо гэсэн утгууд 0-300, Хувь гэсэн утга 0%-100%, Дундаж оноо 400-800)

Төсвийн зорилт бүртгэх үйлдлийг хийхэд дараах дарааллыг баримтална. Үүнд:

  1. Хэрэглэгчийн эрхээр системд нэвтрэн орно.
  2. Төсвийн зорилт цэсийг сонгож Харах/ Шинэчлэх товч дарна.
  3. Талбаруудад утга оруулан хадгалах үйлдэл хийнэ.

Төсвийн зорилт бүртгэх үйлдлийг хийхэд дараах алхамчилсан дарааллыг баримтална.

1. Төсвийн зорилт цэсийг сонгож Харах/ Шинэчлэх үйлдлийг хийж мэдээллийг шинэчилж харуулна.

2. Дараах талбаруудад утга оруулна.