Менежер

– ЕБС

6.3 Маягтын нэр: Санхүүжих суралцагч маягтыг хэрхэн бүртгэх зөвлөмж


3. Маягтын нэр: Санхүүжих суралцагч маягтыг хэрхэн бүртгэх зөвлөмж

Энэ нь бүртгэх мэдээлэл байхгүй боловч өмнөх Суралцагчийн тооны төсөөлөл бүртгэлийн маягтаас хамааралтайгаар гарч байгаа болно. Энэ нь зөвхөн 2022 оны санхүүжих суралцагч гарна. Дараах томьёогоор тооцно.

Санхүүжих суралцагчийн маягт нь дараах агуулгаар тоон үзүүлэлтийг тооцоолно.

  • Санхүүжих өдрийн суралцагчийн тоо 2022 он
  • Санхүүжих дотуур байрын суралцагчийн тоо 2022 он
  • Санхүүжих дүйцсэн суралцагчийн тоо 2022 он   

 

Цаашид ашиглагдах маягт: Багшийн цалин болон бусад хувьсах зардлын маягтад ашиглагдана.

 

Санхүүжих суралцагч харах үйлдлийг хийхэд дараах дарааллыг баримтална. Үүнд:

  1. Хэрэглэгчийн эрхээр системд нэвтрэн орно.
  2. Санхүүжих суралцагч цэсийг сонгож Харах/ Шинэчлэх товч дарна.
  3. Санхүүжих суралцагчдын тоог харна.

Санхүүжих суралцагч харахдаа дараах алхамчилсан дарааллыг баримтална.

1. Санхүүжих суралцагч цэсийг сонгож Харах/ Шинэчлэх үйлдлийг хийж мэдээллийг шинэчлэж харуулна.

2. Тухайн маягт нь системээс автоматаар шууд гарна.

Ирэх оны санхүүжих хүүхдийн тоо: Өмнөх маягтаас суралцагчийн төсөөллийн тооноос автоматаар тооцоолон гаргаж байгаа тул засах өөрчлөх боломжгүй.