Менежер

– ЕБС

6.2 Маягтын нэр: Суралцагч, бүлгийн тооны төсөөлөл хэрхэн бүртгэх зөвлөмж


2. Маягтын нэр: Суралцагч, бүлгийн тооны төсөөлөл хэрхэн бүртгэх зөвлөмж

Суралцагч болон бүлгийн тооны үзүүлэлтийг нэгтгэсэн бүртгэлийн маягт юм.

Уг маягтад дараах тооны үзүүлэлтийг бүртгэнэ.

 • Өдрийн суралцагчийн тооны төсөөлөл
  • 2020-2021 хичээлийн жилийн статистик тоон үзүүлэлт
  • 2021-2022 хичээлийн жил
  • 2022-2023 хичээлийн жил
 • Дотуур байранд амьдрах суралцагчийн тооны төсөөлөл
  • 2020-2021 хичээлийн жилийн статистик тоон үзүүлэлт
  • 2021-2022 хичээлийн жил
  • 2022-2023 хичээлийн жил
 • Дүйцсэн хөтөлбөрт хамрагдаж байгаа суралцагчийн тооны төсөөлөл
  •  2020-2021 хичээлийн жилийн статистик тоон үзүүлэлт
  • 2021-2022 хичээлийн жил
  • 2022-2023 хичээлийн жил
 • Бүлгийн тооны төсөөлөл
  • 2020-2021 хичээлийн жилийн статистик тоон үзүүлэлт
  • 2021-2022 хичээлийн жил

Цаашид ашиглагдах маягт: Суралцагчийн тоог бүртгэж хадгалсан бол Санхүүжих суралцагчийн тоо”-г тооцоолох үед ашиглагдана.

Суралцагчийн төсөөлөл бүртгэх  үйлдлийг хийхэд дараах дарааллыг баримтална. Үүнд:

 1. Хэрэглэгчийн эрхээр системд нэвтрэн орно.
 2. Суралцагчийн төсөөлөл цэсийг сонгож харах/ Шинэчлэх товч дарна.
 3. Талбаруудад утга оруулан хадгалах үйлдэл хийнэ.

Суралцагчийн төсөөлөл бүртгэх  үйлдлийг хийхэд дараах алхамчилсан дарааллыг баримтална.

1. Хэрэглэгчийн эрхээр системд нэвтрэн орно.

2. Системд нэвтрэн ороход дараах цонх харагдах бөгөөд Суралцагчийн төсөөлөл цэсийг сонгож товч дарж мэдээллийг бүртгэх талбарыг харна.

3. Хичээлийн жилүүдэд шинээр суралцах, суралцаж байгаа, дотуур байранд амьдрах суралцагч, дүйцсэн хөтөлбөрөөр суралцагч, бүлгийн тоо гэх мэт мэдээллийн бүртгэл хөтлөнө.

 1. Тухайн бүртгэлийн маягт нь 2020-2021 оны хичээлийн жилийн тоо нь статистик тайланд батлагдсан тоон мэдээнд дээр үндэслэгдэж байгаа бөгөөд уг тоог өөрчлөх боломжгүй байна.

 1.  

3.2 2021-22, 2022-23 оны хичээлийн жилийн 1-р ангийн суралцагчдын тоог дараах талбарт утга оруулна.

 1.  

3.3 2021-22, 2022-23 оны хичээлийн жилийн 2-р ангиас 12 -р анги хүртэлх суралцагчдын тоог өмнөх жилийн статистик мэдээнээс автоматаар татан харуулах бөгөөд энэ тоон утгуудыг өөрчлөх боломжтой. ​​​​​​​

 1.  

3.4 Дараагийн хичээлийн жилд өмнөх хичээлийн жилийн тоон дээр дэвшүүлэн бүртгэсэн байгаа бөгөөд зөвхөн 2021-2022 оны хичээлийн жилийн суралцагчийн тооны төсөөлөл болон 2022-2023 оны хичээлийн жилийн суралцагчийн тооны төсөөллийн тоог засах боломжтой байна. ​​​​​​​

 1.  

3.5 Сургуулийн хувьд нийт суралцагчаас хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчийн хувьд тусад бүртгэх боломжтой байна

 1.  

3.6 Дотуур байранд амьдардаг суралцагчийн хувьд 6 настай суралцагчийн тоог бусад суралцагчаас тусад нь бүртгэх боломжтой байна. ​​​​​​​

 •  

3.7 Суралцагчийн тоог анги бүрээр бүртгэсэн тохиолдолд бага, суурь, бүрэн дунд нийлбэр тоог системээс автоматаар бодогдоно.

 • Бага : 1-5-р ангийн суралцагчийн тооны нийлбэр
 • Суурь: 6-9-р ангийн суралцагчийн тооны нийлбэр
 • Бүрэн дунд: 10-12-р ангийн суралцагчийн тооны нийлбэр

​​​​​​​

4. Суралцагч, бүлгийн тоог бүртгэсэн бол заавал хадгалж байж дараагийн үйлдлийг маягтын бодолт хийх боломжтой болно. ​​​​​​​

​​​​​​​