Менежер

– ЕБС

6.1 Цахим төсвийн төсөл


Цахим төсвийн төсөл

Цахим төсвийн төсөл нь дараах үе шатны ажиллагаагаар зохион байгуулагдана. Энэ нь нийслэлийн сургуулийн хувьд 4 шатны түвшинд баталгаажуулах үйлдэл хийнэ.

Нэгж байгууллагын хувьд төсвийн төсөл илгээхдээ дараах үйл ажиллагаагаар илгээнэ.

Цахим төсвийн төсөл ажлын маягт бөглөхийн өмнө байгууллагын мэдээлэл болох суурь мэдээллийг ,цалинтай идэвхтэй ажилтны бүртгэл бүгд орсон эсэх цалин баталгаажсан бүртгэлийг нягтлахыг зөвлөж байна. Үүнд:

Байгууллагын байршлын төрөл, байгууллагын ангилал, статистик тайлангийн мэдээллийг шалгах

Энэ нь цаашид багшийн цалин хувьсах зардал, бусад хувьсах зардал зэрэг тооцох тооцоололтой холбоотой.

Тооцооллууд бүгд төгрөгөөр бодож байгаа бөгөөд төсвийн динамик руу мянган төгрөгөөр илэрхийлэгдэнэ.

Бүртгэлийн маягт – Нэгж байгууллага бүрийн бүртгэл хөтлөх гараас оруулах хэсгийг бүртгэлийн маягтууд

Захиргааны маягт Бүртгэлийн маягтаас шууд тооцоолон гарах маягтууд байна.