Менежер

– ЕБС

6.16. Суралцах багш, ажилтны хүүхдийн мэдээлэл


          Тус маягтад систем автоматаар 15 ба түүнээс дээш жил ажилласан албан хаагчийн мэдээллийг БСМС-ийн хүний нөөцийн удирдлага модульд бүртгэлтэй байгаа албан хаагчдийн бүртгэлээс татаж харуулна. Мэдээлэл нь татагдсан албан хаагчдаас төрийн болон орон нутгийн өмчийн цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, мэргэжлийн боловсролын сургууль, политехник коллежид 15-аас доошгүй жил ажилласан эсэхээс хамааран бусад бүртгэлийг хөтлөн хадгална.