Менежер

– ЕБС

6.1 Цахим төсвийн төсөл


6.2 Маягтын нэр: Суралцагч, бүлгийн тооны төсөөлөл хэрхэн бүртгэх зөвлөмж


6.3 Маягтын нэр: Санхүүжих суралцагч маягтыг хэрхэн бүртгэх зөвлөмж


6.4 Маягтын нэр: Төсвийн зорилт, үр дүн


6.5 Маягтын нэр: Багшийн цалин


6.7 Маягтын нэр: ЗАА Албаны цалин


6.9 Маягтын нэр: Ажилтны төлөв, тэтгэмж


6.11 Маягтын нэр: БСХ бусад Х/Зардал


6.13 Маягтын нэр: СХҮА бусад Х/Зардал