Менежер

– ЕБС

6.0. Ойлголт


6.1. Нэгтгэл


6.2. Суралцагчдын тоо


6.3. Санхүүжих суралцагчдын тоо


6.4. Сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө


6.5. Шаардлагатай багшийн тоо


6.6. Багшийн цалин (орон тоогоор)


6.7. ЗАА ажилчдын цалин


6.8. Багшийн цалин (хувьсах зардлаар)


6.9. Үдийн хоол


6.10. Дотуур байрны ЗАА цалин


6.11. Дотуур байрны зардал


6.12. Ажилтны төлөв, тэтгэмж


6.13. Төсвийн зорилт, үр дүн


6.14. СХҮА бусад Х/Зардал


6.15. ШОТ цалингийн зардал


6.16. Суралцах багш, ажилтны хүүхдийн мэдээлэл


6.17. Нийт төсөв