БСУГ

– ЕБС

1. Баталгаажуулах хүсэлт


2. Шалгалтын дүн


3. Баримт бичгийн хяналт


4. Төгсөлт


5. Боловсролын баримт бичгийн дахин олголт


6. Хичээлийн жилийн хаалт, нээлт


7. Журнал нэгтгэл


8. Цалингийн хяналт