БСУГ

– ЕБС

1. Баталгаажуулах хүсэлт


2. Шалгалтын дүн


3. Баримт бичгийн хяналт


4. Төгсөлт


5. Боловсролын баримт бичгийн дахин олголт