БСУГ

– ЕБС

1. Баталгаажуулах хүсэлт


2. Шалгалтын дүн


3. Баримт бичгийн хяналт


4. Төгсөлт


5. Боловсролын баримт бичгийн дахин олголт


6. Хичээлийн жилийн хаалт, нээлт


7. Журнал нэгтгэл


8. Цалингийн хяналт


9. Орчны нэгтгэл